Kapcsolatfelvétel
Hívjon minket most!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Töltse le az általános szerződési feltételeinket vagy olvassa el őket alább.

1. ÁSZF hatálya

1.1. Az ISOPARTNER Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2083 Solymár, Szent Flórián utca 4064.; cégjegyzékszám: 13-09-140747; a továbbiakban: "Eladó", vagy "ISOPARTNER"), eladó, illetve szállító által ellenérték megfizetésére kötelezett felekkel (a továbbiakban: "Vevő", "Megrendelő" vagy "Partner"; ISOPARTNER, illetve Partner a továbbiakban együttesen: "Felek", illetve önálló megjelölésük esetén: "Fél") műszaki szigetelés, akusztikai szigetelés, passzív tűzvédelem, vagy magashőmérsékleti megoldások területén, illetve ezek tartozékaira vonatkozóan, vagy egyéb műszaki, illetve építőipari anyagokkal kapcsolatban megtett megrendelés, illetve megkötött valamennyi adásvételi elemet tartalmazó, különösen szállítási, értékesítési típusú (fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele) szerződések, ilyen szerződésekhez kapcsolódó szállítási keretszerződések és szerződéskötési eljárások tekintetében a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") alkalmazandóak (az ezen szerződések tárgyául szolgáló termékek/áruk/anyagok/eszközök stb. a továbbiakban együttesen: "Termék").

1.2. Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről Eladó és Vevő kifejezetten eltérően nem állapodtak meg. Jelen ÁSZF ilyen módon a Felek között a hosszútávú partneri kapcsolatuk tartalmára vonatkozó, Felek által egyedileg megkötött keretszerződés (a továbbiakban: "Keretszerződés") elválaszthatatlan részét is képezi.

1.3. A Keretszerződésben definiált fogalmak az ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a jelen ÁSZF keretében is a Keretszerződésben meghatározott jelentéstartalommal bírnak.

1.4. Amennyiben Vevő és Eladó olyan egyedi megállapodást kötnek, mely tartalmában a jelen ÁSZF-től és/vagy a Partnerrel megkötött Keretszerződéstől eltér, úgy az kizárólag az adott eseti megállapodásra, az adott konkrét egyedi ügyletre érvényes, kifejezetten megállapodás hiányában a Felek közötti további jogügyletekre ezen eseti megállapodás nem alkalmazandó.

1.5. A Vevő beszerzési, illetve egyéb általános szerződéses feltételei, különösen amelyek ellentmondanak a Keretszerződés, vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseinek, nem válnak Eladó és Vevő közötti szerződéses jogviszony részévé, még akkor sem, ha azokra Vevő a megrendelés megtételekor, illetve ISOPARTNER ajánlatának elfogadásakor hivatkozik, és ISOPARTNER kifejezetten és késedelem nélkül nem tiltakozott ezen kiegészítő, vagy eltérő feltételekkel szemben. A Partner megrendelésében foglalt, az ISOPARTNER ajánlatát, a Keretszerződést, vagy az ÁSZF-et kiegészítő, vagy azoktól eltérő feltételek nem vállnak a Felek között létrejövő egyedi szállítási megállapodás részévé akkor sem, ha ISOPARTNER kifejezetten és késedelem nélkül nem tiltakozott ezen kiegészítő, vagy eltérő feltételekkel szemben. Amennyiben a Partner a Termékeket átveszi, a Partner nem hivatkozhat arra, hogy a Felek közötti adott egyedi áruszállítási jogviszony a Partner által alkalmazni kívánt általános szerződési feltételekre, vagy egyéb kiegészítő, vagy eltérő szerződéses feltételekre tekintettel nem jött létre. A Termék átvételével megerősítésre kerül, hogy az áruszállítási jogviszonyra elsődlegesen az ISOPARTNER ajánlata, a Keretszerződés és azt követően az ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak.


2. A Termék megrendelése és egyedi megállapodás létrejötte


2.1. Telefonon, személyesen, az ISOPARTNER által közzétett árlistán, honlapon, körlevélben, hirdetésben, útmutatóban vagy bármely tájékoztatóban stb. feltüntetett adatok, árak, vagy bármely más tényközlések tájékoztató jellegűek, kizárólag ajánlattételre való felhívásnak minősülnek, szerződéses, vagy szerződéskötési kötelezettséget nem eredményeznek az ISOPARTNER terhére.

2.2. Akár a Keretszerződés alapján, akár egyedi esetben az Eladó és Vevő között Termék értékesítésére vonatkozó egyedi, jogi kötőerővel bíró adásvételi megállapodás akkor jön létre, amikor a Vevő Eladó Termékek értékesítésével kapcsolatos egyedi ajánlatát elfogadta (a továbbiakban: "Szerződés"). A Szerződés létrejöhet különösen szóban, írásban vagy email útján. A Szerződés létrejöttéről az ISOPARTNER a Partner számára haladéktalanul email útján visszaigazolást küld, amely tartalmazza a Szerződéssel érintett Termék megnevezését, típusát, mennyiségét, a vételárat és tájékoztató jelleggel a várható szállítási határidőt (a továbbiakban "Visszaigazolás").

2.2.1. Vevő jogosult további hátrányos jogkövetkezmény nélkül írásbeli, vagy email útján közölt nyilatkozatával elállni a Szerződéstől a Visszaigazolás megküldésének a napján (amennyiben a Visszaigazolás Megrendelő nyitvatartási idején kívüli eső időpontban került megküldésre, a Visszaigazolás napját követő első munkanap végéig), amennyiben a Visszaigazolás Vevő álláspontja szerint a Felek között létrejött megállapodástól eltérő tartalommal került kiállításra, és ISOPARTNER Vevő megkeresésére sem módosítja a megrendelés visszaigazolásának tartalmát. Eltérő rendelkezés hiányában Vevő a megtett megrendeléseitől egyéb esetben egyoldalúan nem jogosult elállni.

2.2.2. Írásbeli megállapodás hiányában, amennyiben a Partner a Visszaigazolás tartalma ellen annak megküldésének napján (amennyiben a Visszaigazolás Megrendelő nyitvatartási idején kívüli eső időpontban került megküldésre, a Visszaigazolás napját követő első munkanap végéig) írásbeli, vagy email útján közölt nyilatkozatával nem tiltakozik, a Szerződés tartalma szempontjából az ISOPARTNER Visszaigazolásának a tartalma a döntő.

2.2.3. A Termék átvételével megerősítésre kerül, hogy az áruszállítási jogviszony (Szerződés) a Visszaigazolás szerinti tartalommal jött létre.

3. Szállítási feltételek

3.1. A Szerződéssel érintett Termékek leszállítása eltérő megállapodás hiányában várhatóan a Visszaigazolásban megjelölt határnapon, vagy határnapokon történik. ISOPARTNER a Vevőt a teljesítés pontos idejéről előzetesen telefonon értesíti.

3.2. A Visszaigazolásban rögzített teljesítési határidő (szállítási dátum) tájékoztató jellegű. ISOPARTNER a Szerződéseket mindig raktárkészletétől, és az adott Termék beszerzésétől függő észszerű határidőn belül teljesíti a Vevőnek.

3.3. ISOPARTNER jogosult a vállalt szállítási határidő, illetve határnap egyoldalú módosítására minden olyan körülmény bekövetkezése esetén, amely a szállítási határidő, illetve a Szerződés teljesítését ténylegesen számára megnehezíti. Ilyen körülménynek minősül különösen, ha (i) ISOPARTNER valamely beszállítója (ide értve kapcsolt vállalkozását) az általa vállalt, vagy egyébként szokásos teljesítési határidőt nem tarja be, (ii) az ISOPARTNER szokásos beszállítóinál a Termék szokásos szállítási időn belül észszerű feltételek mellett nem beszerezhető, (iii) az érintett Termék piacán, vagy az ellátási láncban bármely okból (ide értve a COVID elleni védelmi intézkedéseket és az ukrajnai háborús helyzet következményeit is) bekövetkező körülmények folytán az adott termék határidőben történő beszerzése nehézséggel és/vagy költségnövekedéssel járna, illetve (iv) nem várt események (pl. üzemzavar, sztrájk, rendkívüli gazdasági esemény) ISOPARTNER teljesítésére kihatással vannak, vagy teljesítését egyéb módon késleltetik, vagy korlátozzák.

3.3.1. A 3.2. pontban foglalt esetkörben ISOPARTNER a Vevőt értesíti a szállítási határidő meghosszabbításáról. Az értesítést követő munkanap végéig Vevő jogosult a Szerződéstől az érintett Termékek tekintetében elállni bármiféle kár-, költségtérítési vagy egyéb kötelezettség nélkül írásbeli, vagy email útján közölt nyilatkozatával. A Termék átvételét követően elállási jog erre hivatkozással már nem gyakorolható. Amennyiben ISOPARTNER által részteljesítés történt, Vevő elállási jogát csak a még át nem vett érintett Termékek tekintetében gyakorolhatja. Ilyen esetekre tekintettel Vevő lemond ISOPARTNER késedelmes/elmaradt teljesítéséből eredő valamennyi kártérítési igényéről ISOPARTNER-rel szemben.

3.3.2. A 3.2. pontban foglalt esetkörben ISOPARTNER jogosult az érintett Termékek tekintetében a Szerződéstől hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállni.

3.4. A 3.2. pont szerinti esetben, vagy ha a Termékek (be)szállításához kapcsolódó terhekre (pl. vámok, csomagolás stb.) vonatkozó, vagy egyéb jogi feltételek a megrendelés és a szállítás között megváltoznak, vagy a megrendelést követően az adott Termék beszerzési ára emelkedik, vagy a HUF-ban kikötött vételár esetén a HUF az adott Szerződés megkötését megelőző 2. munkanaptól a teljesítés napjáig legalább 1,5%-ot gyengül az EUR-ral szemben, az ISOPARTNER jogosult az érintett Termék árát a változásoknak megfelelően kiigazítani. Amennyiben Vevő elfogadja a kiigazított vételárat, a Szerződés ennek megfelelően módosul, amelyről az Eladó újabb Visszaigazolást küld. Abban az esetben, ha a Termék kiigazított vételára a Vevő számára nem elfogadható, a Visszaigazolás megküldését követő munkanapon a Vevő jogosult a Szerződéstől az érintett Termékek tekintetében az ISOPARTNER-rel közölt írásbeli, vagy email útján közölt nyilatkozatával elállni, ennek hiányában a Szerződésre a kiigazított vételár az irányadó. A Termék átvételét követően elállási jog már nem gyakorolható. A Visszaigazolással kapcsolatban egyebekben a 2.2.1-2.2.3 pontokban foglaltak megfelelően alkalmazandóak.

3.5. A 3.2. pont szerinti esetben az ISOPARTNER jogosult Vevő számára a Szerződés szerinti Termékhez hasonló tulajdonságokkal bíró alternatív/helyettesítő termék kiszállítását felajánlani. Amennyiben Vevő elfogadja az alternatív/helyettesítő termék kiszállítását, mint szerződésszerű teljesítést a Szerződés ennek megfelelően módosul, amelyről az Eladó újabb Visszaigazolást küld. Abban az esetben, ha az alternatív/helyettesítő termék vételára eltér a Termék vételárától ISOPARTNER jogosult a Szerződés szerinti vételárat kiigazítani és a Vevőt köteles erről a Visszaigazolásban értesíteni. Az ilyen Visszaigazolást követő munkanapon a Vevő jogosult a Szerződéstől ISOPARTNER-rel közölt írásbeli, vagy email útján közölt nyilatkozatával elállni, ennek hiányában a Szerződésre a kiigazított vételár az irányadó. A Termék átvételét követően elállási jog már nem gyakorolható. A Visszaigazolással kapcsolatban egyebekben a 2.2.1-2.2.3 pontokban foglaltak megfelelően alkalmazandóak.

3.6. ISOPARTNER részteljesítésre szabadon jogosult, azaz a Vevő a szállított terméket köteles abban az esetben is átvenni, és a rá eső ellenértéket határidőben megfizetni, ha az nem a Szerződés szerinti teljes mennyiségben kerül részére átadásra. Az egyedi Szerződések tárgyai osztható szolgáltatásnak tekintendők.

3.7. ISOPARTNER a Szerződésben megszabott szállítási határidőt megelőzően is jogosult teljesíteni. A határnapot megelőző eladói teljesítést a Vevő kifejezett és indokolással ellátott írásbeli nyilatkozatával abban az esetben jogosult megtagadni, ha az előzetes teljesítés a Szerződés megkötésekor nem ismert érdekét lényegesen sértené és ezen lehetőségre ISOPARTNER figyelmét az egyedi szállítási Szerződés létrejöttekor felhívta.

3.8. ISOPARTNER kijelenti, hogy a gyártók/beszállítói által részére átadott termékek állagában, minőségében és egyéb jellemzőiben módosítást nem végez, azokat a gyártói tájékoztatónak megfelelően tartja és kezeli, és a termékeket olyan, a termékbiztonsági követelményeknek megfelelő csomagolásban adja át Vevőnek, amely alkalmas a megrendelt termékek minőségének és állagának a szállítás során történő megóvására. Egyebekben ISOPARTNER az adott típusú terméknek megfelelő gyártói terméktájékoztató szerinti tulajdonságokkal rendelkező Terméket szállít Vevőnek.

3.9. A megrendelt Termékek leszállításával egyidejűleg ISOPARTNER köteles átvételi elismervényt (szállítólevelet) a Vevő rendelkezésére bocsátani, amelyen a Vevő köteles az átvétel tényét aláírásával elismerni. Az 5.1 pont szerint előre bejelentett időpontjában a rendeltetési állomáson a Terméket átvevő valamennyi személyt a Termék átvételére, és az átvétellel kapcsolatos körülmények igazolására jogosultnak kell tekinteni. Megrendelő biztosítja, hogy a rendeltetési állomáson a Megrendelőnek címzett, a Termék pontos megjelölését tartalmazó szállítólevél aláírója a Termékek átvételére jogosult szermély.

3.10. Vevő köteles a Termék átvételekor azt megvizsgálni, és esetleges minőségi, mennyiségi, vagy szavatossági kifogásait haladéktalanul közölni. ISOPARTNER által elismert minőségi hiba esetén ISOPARTNER köteles a hibás terméket megfelelő határidőn belül saját választása szerinti hasonló, hibátlan termékre kicserélni vagy a hiba kijavítását elvégezni. Ha ezt az Isopartner észszerű időn belül nem teljesíti, a hibás Termék tekintetében a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni és az adott Termékre megfizetett vételárat visszakövetelni. A további kellékszavatossági jogok (árleszállítás, ISOPARTNER-től független javíttatás, vagy beszerzés az ISOPARTNER költségére akár a Vevő részéről, akár harmadik személy igénybevétele mellett) alkalmazása a Felek jogviszonyában kizárásra kerül.

3.10.1.A Termékek szállításának teljesítése átadás-átvétel útján történik, amelyről a Felek jegyzőkönyvet készítenek. Amennyiben jegyzőkönyv nem készül a Termékek átadás-átvételéről, az átadás-átvételt a Vevő képviseletében aláírt szállítólevél igazolja. Az átadás-átvétel során a Megrendelő köteles a termékeket mennyiségi és minőségi szempontból is haladéktalanul megvizsgálni, az átadáskor észlelhető hibákat a jegyzőkönyvben teljes körűen rögzíteni. A Megrendelő képviselőjének szállítólevélen fenntartás nélkül elhelyezett aláírása a mennyiségi és minőségi szempontból is kifogástalan Termékek átvételét igazolja.

3.11. Eltérő megállapodás hiányában a Termék szállításának és átvételének helyszíne a Szerződésben kikötött rendeltetési állomás (szállítási cím). Eltérő megállapodás hiányában a Termék rendeltetési állomásra történő eljuttatásáról saját költségére az ISOPARTNER gondoskodik. Ilyen esetben az ISOPARTNER szerződészszerűen teljesít, amennyiben a Termék a rendeltetési állomásra megérkezik. A szállítóeszközről történő lerakodás és bevitel a Megrendelő költségére és kockázatára történik. Amennyiben a Szerződés szerint a Szállító telephelyén történik a teljesítés, a szállítóeszközre történő felrakodás és elszállítás a Szállító raktárából a Vevő feladata és kockázata.

3.12. Visszárú érvényesítése (korábban az ISOPARTNER által a Vevőnek értékesített, hibamentes Termék visszaadása az ISOPARTNER-nek) kizárólag az ISOPARTNER eseti jóváhagyása esetén, bontatlan és sértetlen, eredeti csomagolásban és kiszerelésben, raktárkészleten tartott, nagyobb forgalmú termékek esetében, az értékesítést követő 30 napon belül, a Termék Vevő költségére történő visszajuttatás esetén, 20%-os kezelési költség ISOPARTNER általi érvényesítése mellett lehetséges.

4. Árak és fizetési feltételek

4.1. A Termékek vételárában Felek egyedileg a Szerződésben állapodnak meg.

4.2. Halasztott fizetési konstrukció alkalmazása csak Felek kifejezett írásbeli megállapodása alapján, az abban foglalt feltételek és keretösszeg mellett lehetséges.

4.3. Eltérő megállapodás hiányában Vevő a Vételárat előlegként a Visszaigazolásban megjelölt szállítási dátumot megelőző munkanapig köteles maradéktalanul megfizetni.

4.4. Ha a Szerződés megkötését követően Vevő fizetőképességével kapcsolatban kétségek merülnek fel (így különösen, ha Vevő fizetési késedelembe esik, vagy fizetésképtelenségi eljárás, szerkezetátalakítási törvény szerinti eljárás, vagy reorganizációs eljárás, illetve végrehajtási eljárás indul meg a Vevővel szemben), Isopartner kötelezheti Vevőt a Termék vételárának előzetes megfizetésére, vagy megfelelő biztosíték nyújtására, és ezen kötelezés teljesítéséig jogosult a Termékek kiszállítását, illetve átadását a késedelem jogkövetkezménye nélkül visszatartani.

4.5. Eltérő megállapodás hiányában Vevőt fizetési kötelezettségei tekintetében semmilyen egyéb, Isopartner-rel szemben fennálló követelése beszámítására, visszatartásra, vagy egyoldalú csökkentésére (ide értve a szavatossági igények beszámítás, vagy egyoldalú csökkentés útján történő érvényesítését is) nem jogosult.

4.6. Isopartner-nek jogában áll a Szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával - érdekmúlás bizonyítása nélkül is – elállni, és a már leszállított Termékeket a Vevőtől visszakövetelni, ha a Vevő a fizetési kötelezettségét határidőre vagy egyéb szerződéses kötelezettségeit legalább 5 napos póthatáridő kitűzését követően sem teljesíti. Az áru visszaszolgáltatása a Vevőt nem mentesíti a fizetési felszólítás és egyéb költségek, illetve károsodás megfizetése alól.

4.7. Vásárlási Keretösszeg alkalmazása esetén irányadó rendelkezések

4.7.1. Amennyiben a Vevő által már átvett (de pénzügyileg még nem rendezett), illetve az adott függő szállítással átveendő Termékekere eső kiegyenlítetlen bruttó vételár együttes összege a Megrendelő tekintetében az Isopartner és a Vevő közötti keretszerződésben megállapított, az adott időpontban alkalmazandó aktuális Vásárlási Keretösszeg mértékét túllépi/túllépne az Isopartner jogosult a Vevővel szemben (i) minden további új megrendelést indokolás nélkül visszautasítani (vagy azt csak előteljesítés alkalmazása mellett teljesíteni), és (ii) a késedelem jogkövetkezménye nélkül a folyamatban lévő megrendelések (ide értve különösen azt a megrendelést is, amelynek teljesítésével a Vásárlási Keretösszeg túllépés megtörténne) teljesítését felfüggeszteni (az adott árut visszatartani). Amennyiben a Vevő által átvett, illetve az adott szállítással átveendő termékekere eső kiegyenlítetlen bruttó vételár a Vevő tekintetében az adott időpontban alkalmazandó Vásárlási Keretösszeg alá csökken, az adott (visszatartott) Termék teljesítésére irányadó teljesítési határidő újra indul. Az Isopartner ugyanígy jogosult szállítási kötelezettségét felfüggeszteni egyebekben minden olyan esetben is, amikor a Megrendelő, vagy kapcsolt vállalkozása bármely esedékes fizetési kötelezettségének nem tett eleget. A felfüggesztés időtartama alatt a tárolás költsége a Vevőt terheli.

4.7.2. Amennyiben a Vásárlási Keretösszeg túllépés időtartama meghaladja a 15 napot, vagy egyébként a Megrendelő 15 napon túl is – bármilyen mértékű - fizetési késedelemben van, az Isopartner jogosult az Isopartner által még nem teljesített valamennyi egyedi megrendeléstől, illetve a Keretszerződéstől azonnali hatállyal elállni.

4.7.3. A Vásárlási Keretösszeget az Isopartner egyedi döntése alapján bármikor indokolás nélkül jogosult - akár a még nem teljesített egyedi megrendelések tekintetében is - megváltoztatni (csökkenteni, vagy növelni), vagy azt azonnali hatállyal (különösen fizetési késedelem, hogy romló pénzügyi helyzet esetén) törölni.

4.8. A Vásárlási Keretösszeg alkalmazásától és/vagy törlésétől függetlenül, amennyiben a Megrendelővel szemben csőd, felszámolás, törlési, vagy végelszámolási, törvényességi felügyeleti, végrehajtási, vagy más hasonló eljárás indul, az Isopartner jogosult (i) az Isopartner és a Vevő között fennálló keretszerződést - azonnali hatállyal megszüntetni, vagy (ii) a folyamatban lévő szállítások teljesítését (átadását) felfüggeszteni, megtagadni, és az adott megrendeléstől elállni, illetve (iii) a Vevőnél fellelhető, tulajdonjog fenntartással érintett árúkészlet tekintetében az egyedi megállapodástól elállni, és a kezelési költség felszámítása mellett az adott Termék visszaszállítását követelni.

4.9. Felhatalmazó levél alkalmazása esetén irányadó rendelkezések

4.9.1. Amennyiben a Vevő az Isopartner-rel megkötött szállítási keretszerződésben felhatalmazó levél átadására vállalt kötelezettséget, az Isopartner a felhatalmazó levél alapján jogosult fennálló követelésének erejéig beszedési megbízás benyújtására valamely számla esedékességének napjától kezdődően a Vevő felhatalmazó levélben megjelölt bankszámlája terhére.

4.9.2. A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást a Vevő nem jogosult visszavonni, és köteles a keretszerződés fennállta alatt valamely bankszámlája tekintetében az Isopartner által kezdeményezhető beszedés lehetőségét fenntartani. Amennyiben a beszedési megbízás eredménytelen, Vevő egyéb más módon köteles arról gondoskodni, hogy az vételár az Isopartner javára határidőben megfizetésre kerüljön.

4.9.3. A felhatalmazó levél átadásáig, illetve annak visszavonásától, az érintett bankszámla megszüntetésétől, illetve fedezethiány bekövetkeztétől kezdve az Isopartner jogosult a Termkékek kiszállítását, illetve átadását a késedelem jogkövetkezménye nélkül visszatartani.

4.10. Kezes bevonása esetén irányadó rendelkezések

4.10.1.A Vevő tartozásával kapcsolatos kezes bevonása esetén a kezes kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Isopartner a kezestől akár részben kielégítést kap, a kezes az Vevővel szemben esetlegesen keletkező megtérítési igényét a Szerződések (ide értve a szállítási Keretszerződést is) fennállása alatt nem érvényesíti, és kezes tudomásul veszi, hogy a megtérítési igény a Szerződésekből eredő vevői kötelezettségek teljes körű kielégítésétől függően feltételes. Az Isopartner javára teljesítő kezesre a követelés biztosítékai csak azt követően szállnak át, és a kielégített követelésekkel kapcsolatos dokumentumokat/okiratokat/tájékoztatást is csak azt követően köteles az Isopartner a Kezes részére kiadni, ha a biztosított szállítási Keretszerződés megszűnt, és abból, illetve az egyedi szállítási Szerződésekből eredő valamennyi követelést az Isopartner javára teljesítettek.

4.10.2.A kezes kötelezettségvállalást nem érinti a biztosított szállítási Keretszerződés, vagy az egyedi szállítási Szerződések módosítása, illetve az, ha az Isopartner lemond bármely vevővel szemben fennálló jogosultságáról, biztosítékról, vagy bármely ilyen jogosultságát nem érvényesíti, illetve egyébként bármely ilyen jog vagy valamely biztosíték bármely okból (ide értve az Isopartner hibáját is) megszűnik, valamint, ha az Isopartner lemond a kinn lévő követeléseit biztosító olyan jogáról, amelynek alapján a kezes kezesi teljesítésére tekintettel kielégítést kaphatott volna, vagy egyébként az Isopartner hibájából a követelés a Megrendelővel szemben behajthatatlanná válik vagy a behajtása jelentősen megnehezül. A Ptk. 6:426. §-nak alkalmazása kizárásra kerül.

5. Átvétel, kárveszély átszállás, felelősség korlátozás

5.1. Az Isopartner leszállítás napján előzetesen a Vevő által a "CÉGADATOK FORMANYOMTATVÁNY ISOPARTNER Kft." megnevezésű dokumentum kitöltésével megadott telefonszámon értesíti Vevőt a Termék átvételének várható időpontjáról.

5.2. Amennyiben a Szerződés szerint az Isopartner feladata a Termék eljuttatása a Szerződésben megjelölt rendeltetési állomásra, az Isopartner a rendeltetési állomáson átvételre elérhetővé teszi a Terméket. A kárveszély a Termék egyeztetett telephelyre történő megérkezéssel és a Vevő számára hozzáférhetővé tétellel száll át Vevőre. A szállítóeszközről történő lerakodás és a Termék bevitele a Vevő feladata és kockázata. Vevő viseli mindazon károkat, amelyek a Termékek lerakodására tekintettel következnek be.

5.3. Amennyiben Vevő az átvétellel késedelembe esik (különösen, ha, a szállításra előkészített Termékek szállításának elhalasztását kéri, vagy a leszállított Terméket a rendeltetési állomáson nem veszi át, vagy Vevő a leszállítás napján nem elérhető), Vevő köteles az Isopartner a Termékek őrzéséből és az átadás (leszállítás) megkísérléséből eredő költségekeit megtéríteni és viselni a Termékek megsemmisülésének, elvesztésének, vagy megrongálódásának veszélyét úgy, mintha a teljesítést, az Isopartner által megjelölt időben elfogadta volna. Amennyiben a Szerződés tárgya fajta és mennyiség szerint került meghatározásra, a kárveszély abban az esetben száll át Vevőre, ha Isopartner a Termékeket elkülönítetten, szállításra előkészített állapotban őrzi.

5.4. A Vevővel megkötött megállapodás (különösen a Szerződés) Isopartner általi bármely és valamennyi megszegésével, illetve egyéb módon a másik félnek okozott bármely és valamennyi károk tekintetében az Isopartner kártérítési felelőssége az érintett Szerződés szerinti Termékek kikötött nettó vételárának legmagasabb összesített összegben kerül korlátozásra. Ezen összeghatáron felül a teljes szerződéses jogviszony keretében és valamennyi károkozás tekintetében az Isopartner a Vevő felé kártérítési kötelezettséggel nem tartozik (kivéve a felelősségkorlátozás jogszabályok által tiltott eseteit). Az Isopartner kártérítési felelőssége ezen összeghatáron belül sem terjed ki az elmaradt vagyoni előny típusú (pl. a Vevő elmaradt teljesítéséből), illetve a fedezeti szerződésből (pl. eltérő helyről történő beszerzésből) eredő károk megtérítésére (kivéve a felelősségkorlátozás jogszabályok által tiltott eseteit).

6. Tulajdonjog-fenntartás, rendelkezési jogok

6.1. Isopartner a Termékek tekintetében tulajdonjogát az adott Termékre eső vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja (azzal, hogy ha egy számla csak részlegesen kerül kiegyenlítésre, a számlával érintett valamennyi termék tekintetében a tulajdonjog fenntartás fennmarad).

6.2. A tulajdonjog fenntartással érintett Termékek megterhelése nem megengedett, a tovább értékesítésére, beépítésre, vagy a tulajdonjog fenntartás érvényesítését kizáró más átalakításra Vevő csak az ellenérték azonnali megfizetése ellenében jogosult azzal, hogy ilyen esetben az adott Termék tekintetében a Vevőt Isopartner-rel szemben terhelő vételár azonnal esedékessé válik, az értékesítésből befolyt összeget Vevő köteles egyéb pénzügyi eszközeitől elkülöníteni, és a tovább értékesítésből megkapott vételárat Vevő azonnal köteles a Isopartner követelésének kiegyenlítésére fordítani.

6.3. Amennyiben a tulajdonjog-fenntartás érvényesíthetősége harmadik félnek történő tovább értékesítés révén, épületekbe történő beépítés, vegyülés, vagy más ok következtében megszűnik, úgy a tulajdonjog fenntartás helyébe a továbbiakban a Vevőt a tovább értékesítésből, beépítésből, vagy hasonló jogügyletből eredően megillető, az érintett harmadik személy felé keletkező igény lép, azaz az Isopartner javára a kiegyenlítetlen Isopartner követelés mértékének erejéig minden további jognyilatkozat nélkül az ilyen követelés engedményezésre, illetve kapcsolódó jog átruházásra kerül. Ilyen esetben a Isopartner követelheti a Vevőtől a javára szóló teljesítési utasítás haladéktalan kiállítását. Az engedményezést Isopartner a Szerződés létrejöttének igazolásával és jelen ÁSZF bemutatásával is jogosult a harmadik személynek igazolni. Az engedményezett követelés Isopartner javára történő teljesítése a Vevő Isopartner-rel szemben tartozásának törlesztésének minősül. A Vevő közvetlen teljesítése (és az Isopartner valamennyi követelésének kiegyenlítése) esetén Isopartner köteles a korábban engedményezett követelést, illetve jogot a Vevőre (vissza)engedményezni, illetve visszaruházni, illetve Vevővel elszámolni.

6.4. Amennyiben a Szerződés tárgyának leszállítása a rendeltetési állomásra megelőzi a teljes rá eső vételár megfizetését, és a kiegyenlítetlen nettó vételár összege eléri a 4.000,-- EUR összeget (vagy annak HUF egyenértékét a mindenkori MNB devizaárfolyamon átszámítva), az Isopartner előzetesen kérheti a Vevőtől, hogy a tulajdonjog fenntartás tényének hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzéséről a Vevő gondoskodjon, amellyel kapcsolatban az Isopartner a Vevővel együttműködik. Amennyiben ilyen esetben Vevő tekintetében a tulajdonjog fenntartás mellett történő értékesítés ténye legkésőbb a leszállítással egyidejűleg nem szerepel a hitelbiztosítéki nyilvántartásban, az Isopartner jogosult az adott berendezés lerakodását megtagadni, és szállítását visszairányítani. Ilyen esteben a meghiúsult szállítás költsége és egyéb jogkövetkezményei a Vevőt terheli, és az Isopartner a hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés megtörténtéig jogosult saját szolgáltatásait visszatartani, valamint a Vevő átvételi késedelmére vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

7. Egyéb általános szabályok

7.1. Jelen ÁSZF alkalmazása során a Felek által megtett, joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozat alatt értendő az írásbeli forma mellett különösen az egyszerű (minősített aláírás nélküli) e-mail útján megtett nyilatkozat is.

7.2. Egy Fél által megtett írásbeli értesítés akkor tekintendő kézbesítettnek, amikor azt kézhez veszik, vagy a kézhezvételt elutasítják, és azt tértivevény, vagy a kézbesítő átvételi nyomtatványa igazolja. Felek megállapodnak abban, hogy Vevő székhelyére, illetve - ha ettől eltérő, akkor - a szerződésben, illetve a "CÉGADATOK FORMANYOMTATVÁNY ISOPARTNER Kft." megnevezésű dokumentumban megjelölt értesítési címére postai úton továbbított küldemény a feladást követő 5. napon abban az esetben is kézbesítettnek tekinthető, ha az a másik féltől a "nem kereste", "ismeretlen címzett" vagy "elköltözött" stb. jelzéssel érkezik vissza.

7.3. Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy a későbbiekben azzá válik, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ilyen esetben Felek vállalják, hogy az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítik, amely gazdasági tartalmában az eredeti rendelkezéshez legközelebb áll. Szabályozási hézag esetén Felek vállalják, hogy jelen ÁSZF alapvető szándékainak figyelembevételével töltik ki azt.

7.4. Felek jogviszonyára az ÁSZF szerződéskötés időpontjában hatályos változata irányadó. ISOPARTNER jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani a jövőre nézve. Folyamatos szolgáltatások (Keretszerződés) esetén a mindenkor hatályos ÁSZF alkalmazandó az ÁSZF módosításának hatályba lépését követően megtett megrendelésekre (az követően létrejött egyedi Szerződésre). A mindenkor hatályos ÁSZF, illetve az esetleges módosításokról szóló felhívás megtekinthető Isopartner weboldalán.

7.5. Isopartner az általa végzett tevékenység folytatásához szükséges valamennyi hatósági és egyéb előírt engedéllyel rendelkezik.

7.6. Isopartner szavatosságot vállal azért, hogy az általa forgalmazott Termékek per-, teher- és igénymentesek, és azokon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Vevőt a tulajdonszerzésben akadályozná vagy korlátozná.

8. Fogyasztói tájékoztatás

8.1. Amennyiben Vevő fogyasztónak minősül (a továbbiakban: "Fogyasztó"), jelen ÁSZF rendelkezései jelen 8. pontban foglalt eltérésekkel alkalmazandók.

8.2. Fogyasztó kizárólag Isopartner üzlethelyiségében jogosult a Terméket megvásárolni, úgy, hogy a Termék vételárát Fogyasztó köteles a vásárlás napján, a vásárlással egyidejűleg Isopartner számára kifizetni. Fogyasztó köteles a Termék elszállításáról gondoskodni.

8.3. Fogyasztó és az Isopartner közötti szerződés esetén az ÁSZF azon rendelkezései nem alkalmazandóak, amelyek (i) a kellékszavatosságra, illetve a kötelező jótállásra vonatkozó jogszabályi előírásoktól a fogyasztó terhére eltérnek, illetve (ii) a Ptk. 104. § (1) bekezdése alapján fogyasztó és vállalkozó közötti szerződésben tiszteségtelennek minősülnek.

8.4. Fogyasztónak mind szóban mind írásban lehetősége van a Termék értékesítésével összefüggő panaszának megtételére Isopartner által a Termék értékesítéséről kiállított számlán részletezett elérhetőségeinek valamelyikén keresztül. A szóbeli panaszokat, illetve Isopartner teljesítésének esetleges hibáival kapcsolatos szóbeli panaszokat, melyeket a Fogyasztó haladéktalanul Isopartner tudomására hoz, Isopartner azonnal megvizsgálja, valamint szükség és lehetőség szerint orvosolja.

8.5. Ha Fogyasztó a panasz azonnali kezelésével nem ért egyet, Isopartner a panaszról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példánya a Fogyasztónak az alábbiak szerint átadásra kerül. A telefonon, email útján, vagy postai úton, írásban közölt panasz esetén, illetve egyéb esetben, ha a szóbeli panasz azonnali kivizsgálása, valamint orvoslása nem lehetséges, illetve ha a panasz Isopartner álláspontja szerint nem megalapozott, Isopartner a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról a panasz Isopartner általi érdemi megválaszolása mellett a Fogyasztót harminc napon belül tájékoztatja.

8.5.1.1. Isopartner Fogyasztó számára a panasz felvételéről készült jegyzőkönyvet az alábbiak szerint adja át:

8.5.1.2. személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben,

8.5.1.3. írásban, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül érdemi válaszával együtt.

8.5.2. A panasz elutasítása esetén Isopartner köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét

8.6. Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztónak jogában áll a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulni. A békéltető testületek elérhetőségei az alábbi címen érhetők el: https://bekeltetes.hu/udvozlo

8.7. Isopartner székhelye szerint békéltető testület elérhetőségei: Pest Vármegyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2; Telefonszáma: 06-1-792-7881; honlapja: http://panaszrendezes.hu/kerelem-kuldes/ ; Elnök: dr. Koncz Pál E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

8.8. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről és annak feltételeiről a fogyasztó számára szóló tájékoztatót a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza.

Jelen ÁSZF 2023.08.21. napján lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes.

 

* * *

 

1. sz. melléklet


1. Kellékszavatosság (Fogyasztó vásárlása esetén)

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Isopartner Kft. hibás teljesítése esetén a Isopartnerrel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, illetve a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. kormányrendelet (a továbbiakban: "373/2021. sz. Kormányrendelet") szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: elsődlegesen kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a ISOPARTNER számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna figyelembe véve valamennyi körülményt (ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát). Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérhette, vagy azt Isopartner nem vállalta, vagy ilyen kötelezettségének nem megfelelő módon és határidőben tett eleget, vagy Önnek a kijavításhoz, illetve kicseréléshez fűződő jogi érdeke megszűnt, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés esetét kivéve - a hibát az Isopartner költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Azon esetekben, ha Ön (a 373/2021. sz. Kormányrendelet szerinti) áru adásvételére vonatkozó szerződést köt, abban az esetben is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy a szerződést megszüntetni, ha Isopartner nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte ugyan, de részben vagy egészben nem saját költségén biztosította a kicserélt áru visszavételét, vagy jogszerűen megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét. A fentiek mellett Ön akkor is jogosult az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy a szerződést megszüntetni, ha az áruval kapcsolatban ismételt teljesítési hiba merült fel, a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy az a fentieket indokolttá teszi, vagy Isopartner nem vállalata az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy ezt nem fogja megfelelő módon megtenni. Kellékszavatossági igénye alapján Önt megilleti továbbá – a szerződésszegés súlyához igazodva - a vételár még fennmaradó részének részben vagy egészben történő visszatartásának joga, mindaddig, amíg Isopartner nem tesz eleget teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Ha a hibás teljesítés az árunak csak meghatározott részét érinti és erre vonatkozóan a szerződés megszüntetéséhez szükséges feltételek fennállnak Ön a szerződést csak a hibás áru vonatkozásában szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha nem várható el észszerűen, hogy Ön csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg. Amennyiben Ön az adásvételi szerződés a fentiek alapján megszünteti, az érintett árut Isopartner költségén vissza kell küldenie, és Isopartner az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat visszatéríti az áru vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolás átvételét követően.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Isopartner Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül – tekintettel a lenti kivételekre is - a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Isopartner nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után – tekintettel a lenti kivételekre - azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Azon esetekben, ha Ön a 373/2021. sz. Kormányrendelet szerinti áru adásvételére vonatkozó szerződést köt – ideértve azon eseteket is, ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik -, a teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Isopartner nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Azon esetekben, ha Ön a 373/2021. sz. Kormányrendelet szerinti digitális elemeket tartalmazó árura vonatkozó szerződést köt és a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, akkor a fenti egy éves időtartam két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két évre, két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartamára meghosszabbodik. A teljesítéstől számított egy év, vagy a fentiek szerinti meghatározott időtartam eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A fentiek mellett a kellékszavatossági jogok közül a kijavítás, kicserélés jogának gyakorlásához elengedhetetlen, hogy a kifogásolt árut Ön Isopartner rendelkezésére bocsájtsa.

A kellékszavatossági igénnyel szemben Isopartner bizonyíthatja, hogy a hiba a teljesítés időpontjában nem állt fenn (különösen olyan esetben, ha a hiba az áru természetével összeegyeztethetetlen, vagy a hiba jellege ezt alátámasztja).

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (eladott termék, illetve a karbantartás, illetve javítás során felhasznált anyag és alkatrész) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: (i) - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy (ii) - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy, (iii) - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Isopartnerrel szemben érvényesítheti.

 


* * *