Kapcsolatfelvétel
Hívjon minket most!

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK


1. Érvényesség
Az általános szállítási feltételek érvényesek  bármely fél számára (továbbiakban Vevő) történő szállítására vonatkozó, illetve az azzal kapcsolatos minden ajánlatra, megrendelésre, visszaigazolásra és megállapodásra és mindennemű üzleti tevékenységre, amelyet az Isopartner Kft. (továbbiakban Szállító) végez és amelyek jellegükből fakadóan vagy egyedi írásos megállapodás végett nem ütköznek ezzel. 
A szerződéses- és szállítási feltételek bárminemű megváltoztatásához az Isopartner Kft. írásos beleegyezése szükséges.  

Amennyiben a Vevő az Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) átvételét követően írásban kifogással nem él, úgy azt elfogadván a saját vásárlási feltételeiről lemond, és az adás-vétel jelen feltételek hatálya alatt köttetik meg.
 

2. Szállítás
A szállítási lehetőség jogát fenntartjuk. A szállítás előfeltétele, hogy az adás-vételi megállapodás megkötessen. 

Az adás-vételi megállapodás a Vevő és a Szállító között akkor jön létre, ha a Vevő a Szállító írásos ajánlatát írásban visszaigazolta a Szállító ajánlatának cégszerű aláírásával, vagy ha a Szállító a Vevő megrendelését írásban visszaigazolta, továbbá ha az adás-vételi szerződést mindkét fél cégszerűen aláírta, vagy a Vevő az árut szállítólevél illetve számla ellenében átvette. 

A szállítás a Szállító által írásban visszaigazolt időpontra történik fenntartva a jogot ezen szállítási határidő módosítására különböző olyan események hatására, amelyet a Szállító gondossága ellenére sem tudna befolyásolni illetve az semmiképpen nem járhat le előbb mint mielőtt a tényleges leszállítandó termékek kiszerelésének és szállítási módjának leegyeztetése megtörtént. A Szállító fenntartja szállítási határidejének módosítási jogát, amennyiben saját beszállítója a visszaigazolása ellenére nem teljesít időben. 
A szállítási határidő automatikusan meghosszabbodik azzal az idővel, amivel a Vevő az egyéb ügyletek miatt csúszásba kerül. 

A Szállító szállítási kötelezettsége megszűnik, ha saját beszállítói bármely okból nem teljesítenek időben. 

A Vevő nem élhet részteljesítések elleni kifogással.  A vevő lemond mindennemű késedelmes teljesítésből és szállítóképtelenségből eredő kártérítési igényéről. A szállítási kockázat és költség (kivéve egyéb szerződésben rögzített feltétel esetén) a Vevőt terheli.

A Vevő nem jogosult a szállítás időbeli eltolódása miatt egyoldalúan felbontani az adás-vételi szerződést és lemond mindennemű kártérítési igényéről a Szállítóval szemben. 
 

3. Árak
A Szállító érvényes árait az árjegyzéke tartalmazza. A Szállító fenntartja árai módosításának jogát!  Az árak ÁFA nélkül értendők. 

Amennyiben a Szállító ajánlatában másként nem nyilatkozik, úgy az adás-vétel során a megrendelés időpontjában érvényes árjegyzékben szereplő árat kell alkalmazni. A Szállító által a listaártól eltérő ajánlat kiadása esetén az ajánlat érvényessége, amennyiben ezt a Szállító az ajánlatban külön nem jelzi, 30 naptári nap.

A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy importáru esetén az ajánlat kiadása és a megrendelés időpontja között bekövetkezett az MNB által bejelentett 2 %-nál nagyobb deviza árfolyamnövekedést szállításkor áraiban értelemszerűen érvényesítse.
 

4. Fizetés
A leszállított termékek árának kifizetése a Szállító által kiállított számla alapján történik. Eltérő megállapodás hiányában, a fizetés készpénzzel vagy banki átutalással lehetséges.

A fizetéseket úgy kell teljesíteni, hogy az összeg az esedékesség napjára az Eladó folyószámláján jóváírásra (vagy beérkezésre) kerüljön. Ennek érdekében a Vevő az átutalásokat - az ünnep- és munkaszüneti napok figyelembe vételével – köteles úgy időzíteni, hogy a fenti feltétel maradéktalanul teljesüljön.
A Vevő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak joga van az Európai Únió 2000/35/EK rendeletének idevonatkozó szabályozásai értelmében kamatok felszámítására. Fizetés esetén mindig a fennálló késedelmi kamat összege kerül először csökkentésre.

Ha a Vevő fizetőképességével kapcsolatban kétségek merülnek fel, a Szállító jogosult előrefizetést illetve fizetési biztosítékot kérni. Ezen feltételeit a Szállító (szállítási szerződés vagy egyéb kétoldalú megállapodás hiányában), mint a jelen ÁSZF-ben szereplő feltétel módosulását, a megrendelés visszaigazolásban jelzi a Vevő részére. 

A Vevő a Szállítóval szemben fennálló fizetési kötelezettségébe semmilyen követelést nem számíthat be az Eladóval megkötött ez irányú megállapodás nélkül.

Áru visszavétel csak előzetes megegyezés alapján történhet és csak teljes és sérülésmentes egységcsomagokat illetve kartonokat áll módunkban visszavenni. Az áruvisszavételért a Vevő számára leszámlázott számlaérték       10 %-át számoljuk fel mint feldolgozási költséget. 
 

5. Tulajdonjog fenntartás
A szállító fenntartja az áru tulajdonjogát a vételár és járulékai teljes mértékű megfizetéséig. A Vevő, amennyiben fizetési kötelezettségeit az Eladó részére rendszeresen teljesíti, jogosult a tulajdonjogilag fenntartott áru felett diszponálni. A Szállítónak jogában áll a fenntartott árut a Vevőtől visszakövetelni és a szerződéstől elállni, amennyiben a Vevő a fizetési kötelezettségét határidőre illetőleg a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeit póthatáridő kitűzését követően sem teljesíti. 

Az áru visszaszolgáltatása a Vevőt nem mentesíti a késedelmi kamat, és egyéb költségek megfizetése alól. Az áru átvételétől számítva azok épségéért, megőrzéséért a Vevő felel.
 

6. Reklamációk, kártérítés
A Vevő köteles az árut az átadás helyén mennyiségileg átvenni. Amennyiben ez az áru csomagolása miatt ez nem lehetséges azonnal, úgy az átvételtől számított 8 munkanapon túl a Vevő mennyiségi reklamációra nem jogosult.
A Vevő köteles az árut minőségileg ellenőrzi és az észlelt hibákat legkésőbb az áru átvételtől számított 8 naptári napon belül a Szállítónak írásban bejelenteni, a hibás árut és a reklamáció megalapozottságát bizonyító okmányokat az Eladó részére eljuttatni.

A Szállító nem vállal felelősséget a hibás felhasználásból és kezelésből eredő direkt illetve indirekt, kimutatható vagy származékos károkért.
 

7. Egyéb rendelkezések
A Szállító igyekszik az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezni. A szerződéses viszonyból keletkező valamennyi jogvita a Szállító székhelye szerint területileg illetékes bíróság hatáskörébe tartozik.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

8. Érvényesség
Jelen Általános Szállítási Szerződés visszavonásig érvényes.

Solymár, 2022. Január 3.